به گزارش روابط عمومي فرمانداري خوي، اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان در سال جدید با حضور محمدي ايروانلو و اعضاي اين شورا برگزار شد.

سرپرست فرمانداري و رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خوی، هماهنگي دستگاه ها و ارگان ها در اجراي برنامه هاي پيشگيري و فرهنگي را موثر دانست و افزود: دستگاه ها و ارگان ها، برنامه ها، پيشنهادات و راهكارهاي خود را به كميته فرهنگي و پيشگيري ارائه دهند تا پس از بررسي در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر براي اجرايي شدن تصويب شود.

در ادامه، محمدي ايروانلو با اشاره به راهكارهاي پيشگيري از تكدي گري معتادان متجاهر اظهار داشت: يكي از راهكارهاي پيشگيري از تكدي گري معتادان متجاهر جمع آوري و ساماندهي آنها مي باشد.

 وي تصريح كرد: ايجاد دهكده كار يكي از اين راهكارها مي باشد كه دستگاه هاي اجرايي و ارگان ها مي توانند پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه دهند تا پس از بحث و بررسي در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر تصويب شود.