به گزارش روابط عمومي فرمانداري خوي، اولين جلسه ستاد بازآفريني شهري خوی به رياست دكتر محمدي ايروانلو و با حضور اعضاي اين ستاد در سال جديد برگزار شد.

در اين جلسه سرپرست فرمانداري خوي يكي از اهداف  ستاد بازآفريني شهري را ارتقاي حقوق شهروندي عنوان كرد و افزود: بهبود كيفيت زندگي، بازيابي هويت شهري ، تحقق مديريت يكپارچه و تحقق مفاد سند ملي راهبردي احياء، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري از ديگر اهداف  ستاد بازآفريني شهري مي باشد.

در ادامه، دكتر محمدي با اشاره به وظايف ستاد بازآفريني شهري اظهار داشت: بستر سازي براي تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهرستان مرتبط با بازآفريني شهري و همچنین تدوين سازو كارهاي  تعامل و اقدام مشترك نهادهاي دولتي،عمومي و مردمي در سطوح منطقه اي ، محلي و همسو سازي برنامه هاي كليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان  با امر بازآفريني شهري، از جمله وظايف ستاد بازآفريني شهري مي باشد.

 همچنين در اين جلسه پيشنهادات لازم از طرف اعضا  در جهت تهيه و تدوين برنامه هاي اجرايي در سال 96 در محلات هدف ارائه و بررسي شد.