به گزارش روابط عمومي فرمانداري خوي، اولين جلسه كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي در سال 96 به رياست دكتر محمدي ايروانلو سرپرست فرمانداري خوي و با حضور اعضاي اين كميسيون برگزار شد.

در اين جلسه محمدي ايروانلو سرپرست فرمانداري خوي از ساماندهي و جمع آوري كودكان كار و متكيدان در سال 95 خبر داد  و افزود: در سال 95 تعداد 39 نفر از كودكان كار و تعداد 48 نفر نيز از متكديان جمع آوري و ساماندهي شده است.

سرپرست فرمانداري و رئيس كميسيون ارتقاء امنيت اجتماعي  يكي از موانع و مشكلات اجراي طرح جمع آوري متكديان و كودكان كار را نداشتن ضمانت اجرايي قانوني دانست و افزود: علاوه بر نداشتن ضمانت اجرايي قانوني لازم براي اجراي طرح جمع آوري متكديان و كودكان كار، نداشتن مراكز نگهداري براي اين افراد نیز از عمده مشکلات دیگر آن مي باشد.

در ادامه، سرپرست فرمانداري خوي بر لزوم همكاري دستگاه هاي اجرايي در این راستا و عمل به وظايف خود طبق قانون تاكيد نمود.