به گزارش روابط عمومي فرمانداري خوي، اولين جلسه كارگروه حقوق شهروندي به رياست دكتر سيواني فرماندارخوي و اعضاي اين كارگروه برگزار شد.
در اين جلسه دكتر سيواني فرماندارخوي يكي از اهداف تشكيل كارگروه حقوق شهروندي را تبيين و نهادينه كردن حقوق شهروندي به عنوان گفتمان ملي  و ضروري در كشور عنوان كرد و افزود: آشنايي مديران و شهروندان با مفهوم حقوق شهروندي و تكاليف آنها بر مبناي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين موضوعه گام مهمي در بهره مندي مردم از حقوق شهروندي شان مي باشد . وي افزود افزايش آگاهي هاي عمومي در خصوص حقوق و تكاليف و رفتار شهروندي بر مبناي قوانين و حقوق متقابل ، مشاركت شهروندان، حضور سازمان هاي مردم نهاد، تشكل ها ضامن تحقق و نهادينه شدن حقوق شهروندي است .
فرماندار خوي اضافه كرد حقوق شهروندي به شهروندان مي آموزد كه چگونه يك شهروند  فعال ، آگاه و مسئوليت پذير باشند و تصميمات خود را با توجه به مسئوليت هايشان در برابر جامعه و زندگي فردي خود اتخاذ نمايند . 
سيواني افزود : رئيس جمهور با تدوين و ابلاغ منشور حقوق شهروندي بر أصول مهمي چون كرامت انساني ، صيانت از حقوق و آزادي هاي غيرقابل سلب ، حاكميت مردم و برخورداري همه مردم از حقوق قانوني شان تأكيد و دستور رعايت و استيفاي آن را صادر كرده است . 
فرماندار و رئيس كارگروه حقوق شهروندي شهرستان خوي با اشاره به وظايف كارگروه حقوق شهروندي اظهار داشت: نظارت، پيگيري و كنترل اجراي درست و دقيق قوانين و مقررات در منشور حقوق شهروندي در سطح جامعه و عمل به اين قانون توسط دستگاه هاي اجرايي در راستاي تحقق حقوق شهروندي شهروندان و شناخت مشكلات، موانع،نواقص و عوامل نقض حقوق شهروندي در بخش هاي مختلف از جمله وظايف اين كارگروه مي باشد.
فرماندار خوي در ادامه بر لزوم آشنايي مردم با حقوق خود و مطالبه آنها تاكيد نمود.