موقعيت : خوي ـ بخش زورآباد

اين دره از دره‌هاي زيباي اين شهرستان بحساب مي‌آيد. ولي بعلت داشتن مسير شوسه و ناهموار و همچنين داشتن حيوانات وحشي فقط گروههاي خاص به اين مناطق مي‌روند