این کاروانسرا در جوار بازار ودر ضلع غربی آن قرارگرفته و مشرف بر خیابان طالقانی بشکل چهارایوانی ساخته شده است .اکنون دو ایوان آن درشمال و مشرق باقی مانده است و درگذشته محل استقرار مسافران و دادوستد بازرگانان داخلی و خارجی بوده است که امروز هم مرکز فعالیت و مورد استفاده مثل سابق میباشد.درب ورودی کاروانسرا از خیابان طالقانی از درب چوبی بزرگ صورت میگیرد که طبقه بالای آنرا بالکن چوبی تشکیل میدهد.دودرب دیگردر سمت شمال و مشرق با بازار ارتباط دارند .این کار وانسرا منسوب به احمد خان دنبلی حاکم خوی می باشد که توانست با تامین امنیت وگشودن راه کاروانهای تجاری به سوی خوی ثروت را به این شهر سرازیر کند .بدستور احمد خان دنبلی بازار خوی به طرح بازار وکیل شیراز ساخته شد و کاروانسرا ی بزرگی پیوسته به بازار بنا گردید که به کاروانسرای خان معروف است .چهار دیوار این بنا از سنگ سفید ساخته شده و 40 حجره تاجر نشین دارد .هر حجره ای با قهوه خانه و پستوی جداگانه و در کنار آن کاروانسرای دیگری جهت چهار پایان بنا شده است .ضلع جنوبی این بنا دیواروپشت دیوا ر محل گذر مردم به داخل بازار از سمت خیابان طالقانی می باشد .این گذر کار وانسرای خان را از کاروانسرای میرزا هاشم جدا می سازد.