بين خيابانهاي شريعتي و فرمانداري و در جنب شمالي حياط مسجد سيدالشهداء (ع)، حياط بزرگي قرار گرفته، در وسط اين محوطه بزرگ ساختمان كهن زيبايي واقع شده كه به ساختمان شهرداري معروف است و در گذشته مورد استفاده حكمرانان و بزرگان شهر قرار ميگرفت و به ارك يا ساختمان حكومتي ناميده ميشد. ساختمان در دو طبقه و چوبپوش ميباشد و طبقه اول زيرزمين مانند است و در آن سبك معماري سنتي، حكاكي، حجاري سنگ و گچبريهاي زيبا و متنوع و نقاشيهاي جالب توجه و ستونهاي شكل داده شده وجود دارد كه همه اين هنرها، مورد توجه بودن آن را مشخص مينمايد. سبك معماري و روايات مردم، اين بنا و احداث آن را به دوره سلسله قاجار ميرساند. و به قولي توسط شخصي به نام لطفعلي خان در دوران حكومت ناصرالدين شاه ساخته شده است.