خانه كبيري در بخش مركزي قسمت قديمي شهرستان خوي در ضلع شمالي كوچه امير قرار گرفته و سه طرف مشرف به كوچه مي‌باشد (ساختمان با محوطه بصورت سه نبش احداث گرديده) و داراي دو درب ورودي مي‌باشد كه يكي از ضلع غربي به محوطه بنا كه كف محوطه نسبت به كوچه حدود 7 سانتي متر پايين تر قرار گرفته سات و ديگري از ضلع شمالي بداخل ساختمان مي‌باشد. در قسمت جلو ساختمان حوض نسبتا ‌كوچكي با عمق حدود 50 سانتيمتر قرار گرفته و در قسمت جنوبي محوطه ساختمان مخروبه‌اي كه آوارهاي پشت بام بداخل ريزش كرده مشاهده مي‌گردد، در ضمن با ديگر خانه قديمي شهرستان خوي آقاي دكتر قرباني فاصله چنداني ندارد.

با توجه به مدارك موجود فرم معماري مي‌توان اظهار داشت كه احداث اين بنا متعلق به اواخر دوره قاجاريه مي‌باشد و در وسط نقاشي رسم شده در سالن طبقه اول تاريخ 1382 ذكر شده است كه احتمالاً قمري مي‌باشد و مربوط به 41 سال قبل مي‌شود. (سال 1381 ه.ش) ساختمان كبيري در قسمت مركزي (سالن طبقه همكف و سالن طبقه اول) بصورت دو طبقه با مصالح سنگ لاشه و آجر و خشت خام و در داخل با اندود گچ‌كار، گچ بري و نقاشي و از بيرون با اندود كاهگل احداث گرديده است. قسمت خارجي ساختمان بصورت خيلي ساده با اندود كاهگل پوشانيده شده و نماي مشرف به محوطه بنا با آجركاري و گچ كاري ساده احداث گرديده است.